Реалізація виховної системи у спеціалізованій школі №40

Виховання  - це цілеспрямоване керування процесом розвитку особистості, соціально організована діяльність з формування й розвитку свідомості і самосвідомості дитини, формування моральної позиції та її закріплення в продовженні.

        Зміст виховання вибудовується на основі базових духовних цінностей моралі (етики) що включає в себе чесність, справедливість, людяність.

     До процесу виховання спеціалізованої школи № 40 з поглибленим вивченням німецької мови Святошинського району м.Києва входять:

 • Самоврядування;
 • Цілеспрямоване виховання;
 • Перевиховання

шляхом соціалізації та гуманізації особистості.

Задача сучасного виховання полягає в тому, щоб допомогти дитині здійснити вибір поведінки на основі свідомої дії відповідно до духовних та соціальних цінностей суспільства та сформувати «Я - компетенцію».

Педагогічні працівники школи виходять з того, що поведінка дитини зумовлена сформованістю основних ставлень до:

 • Оточуючих;
 • Оточуючого середовища;
 • Знань, процесу пізнання;
 • Суспільства;
 • Праці;
 • Прекрасного;
 • Себе самого.

Головною метою виховання ми вважаємо розвиток моральної свідомості, моральної самосвідомості, моральних мотивів поведінки і соціальної адаптації.

Виходячи з вищезазначеного, позуємо мету виховання відповідно вікових груп:

ставлення до...

1-4 класи

5-8 класи

9-12 класи

знань

розвиток допитливості

розвиток пізнавального інтересу

розвиток пізнавальної активності

суспільства

повага до родини і школи

повага до людей

повага до суспільства і влади. Громадська позиція

праці

працьовитість

інтерес до праці

потреба у праці. Готовність до професійного самовираження

природи

дбайливе ставлення до природи

екологічна грамотність

екологічна потреба та культура

прекрасного

почуття прекрасного

естетичний смак

естетичні культура та ставлення до дійсності

себе

я - людина

я - особистість

самоповага. Взаємоповага. Здоров’я. Готовність до особистого самовизначення

Реалізація системи виховної роботи спеціалізованої школи № 40

Показниками очікуваного результату системи виховної роботи школи ми вважаємо:

 1. Сформованість моральної позиції (вираження поглядів, переконань, світогляду людини, шляхом певної зовнішньої знакової системи (мови, жестів, міміки, музики, письмової мови і т.д.), через яку виражається готовність прагнення людини додержуватися моральних принципів і норм).
 2. Моральна поведінка (вираження моральної позиції в реальних взаєминах з навколишнім світом).
 3. Соціальна адаптованість до дорослого життя, вміння самовизначатись, самозахищатись, лідерство як вміння вести за собою, комунікативність, статева культура, негативна мотивація до шкідливих звичок, негативного впливу засобів масової комунікації, вміння знайти необхідну інформацію та скористатись нею тощо.

Основні складові щодо реалізації мети виховного процесу:

Основні складові щодо реалізації мети виховного процесу

         Виходячи з цього, діяльність всіх педагогічних працівників школи зосереджується на проблемах духовності, спирається на фундаменті загальнолюдських цінностей (добро, справедливість, милосердя, цінності людського життя, боготворіння матері, цінності рідної землі, дому, сім’ї, школи, право дитини на власну унікальність).

         Школа ставить перед собою різноманітні цілі. У системі стратегічного управління існують чотири головні види цілей – місія, стратегічні, тактичні і оперативні цілі.

         Стратегічні цілі формуються як адміністрацією школи, так і менеджерами вищого рівня (управління освіти Святошинської районної у м.Києві державної адміністрації), вони орієнтовані на специфічні результати діяльності, яких школа планує досягти, визначають конкурентну позицію, яку прагне знайти школа на освітньому ринку і ринку праці. Стратегічні цілі стосуються загальних питань і належать до цілей розвитку.

         Тактичні цілі – визначають бажані результати, конкурентні переваги з урахуванням рівня розвитку досягнутого на поточний момент, і дії, які потрібно виконати для досягнення стратегічних цілей.

         Оперативні цілі пов’язані з короткостроковими конкретними завданнями, які необхідні для досягнення тактичних цілей з урахуванням довгострокових.

         В цілому мета характеризує процес визначення напрямів діяльності і процесу організації.

         Сутність місії школи полягає в тому, що вона: відображає загальні цінності й погляди; пов’язана з культурою школи; поділяється всіма людьми, які відповідають за освіту в школі; визначає спрямованість процесу прийняття рішень і роботи в школі; формулюється таким чином, щоб можна було оцінити ступінь її реалізованості.

         Місія – це мета, заради якої існує школа, чітко окреслена причина існування школи, її особлива роль в системі освіти і в суспільстві. Ми окреслили основні етапи уточнення місії та бачення майбутнього. (Місія сорокової школи викладена в Концепції розвитку школи на 2008-2015 роки). Місія школи дозволяє мати  чітке уявлення про те, що ми хочемо робити, якою має бути, і чого ми хочемо досягти. Для її реалізації педагогічному колективу школи необхідно відповісти на низку питань:

 1. Чи є місія актуальною?
 2. Яка ситуація складається в разі успішного здійснення місії?
 3. Які конкретні результати ми матимемо після досягнення мети?
 4. Якого успіху ми прагнемо для нашої школи, вчителів, батьків та учнів?

Структура виховного процесу школи базується на конкретних завданнях формування особистості. Наприклад:

 • соціалізація та гуманізація учня;
 • виховання учня активним свідомим громадянином незалежної України;
 • формування позитивних загальнолюдських цінностей;
 • формування здатності до адаптації у суспільному житті
 • розвиток творчих здібностей тощо.

 Аспекти реалізації виховних завдань школи (за думкою Є.М. Бачинської)

         Виховний процес школи взагалі  будується з урахуванням основних закономірностей, характерних для всіх закладів освіти.
Більш детально про виховний процес спеціалізованої школи № 40 в окремому розділі.

 1. Обумовленість виховання суспільними потребами та умовами життя.

Ця закономірність базується на формуванні особистості як свідомого громадянина і передбачає:

 • виховання національної гідності особистості;
 • розвиток позитивних моральних і духовних потреб, які виражаються через конкурентну діяльність особистості;
 • врахування традицій українського народу.

Ця закономірність реалізується:

      а) на уроках при вивченні основ наук;

б) на конкретних виховних заходах (виховна година, тренінги, бесіди тощо);

в) в процесі поурочної та позашкільної роботи.

2.  Взаємозалежність виховання, навчання та розвитку особистості.

Ця закономірність виражає підхід з позиції такого правила: виховуючи - навчай, а навчаючи – виховуй:

Реалізація цієї закономірності в практичній діяльності вчителя школи дозволяє йому формувати свідомість учня на основі:

 • реальних наукових фактів;
 • встановлення зв’язків між зовнішніми та внутрішніми ознаками явищ;
 • навчання учнів з урахуванням причин, що лежать в основі формування умінь і навичок у поведінці.

Основою реалізації цієї закономірності в розвиток особистості учня, який передбачає:

а) вдосконалення інтелекту й логічного мислення;

б) розвиток здібностей;

в) вироблення навичок до самовдосконалення.

3. Визначальна роль діяльності у спілкуванні та вихованні особистості.

         Ця закономірність реалізується через навчальний процес та позаурочну діяльність.

4. Урахування вікових та індивідуальних особистостей учня.

         Ця закономірність реалізується через вибір відповідних форм  організації виховного процесу та методів виховання у молодших, середніх та старших класах.

5. Інтеграція індивідуального та колективного впливу на особистість учня.

 

 Далі буде


Друк   E-mail